ICU

No Excuses Foundation startade ett initiativ och en insamling för synliggöra den växande problematiken med nätmobbning bland ungdomar i grundskolan. Initiativet gick under arbetsnamnet ICU – I see you – och drevs initialt som ett pilotprojekt med ett litet antal deltagande skolor, och arbetet med utbildning och information om mobbning stod stiftelsen Friends för.

ICU testades i ett år på våra testskolor Rödebyskolan och friskolan Galären i Karlskrona. Verktyget ICU togs emot positivt på skolorna men alla var eniga om att det behövde mer tid. NEF har tillsammans med skolorna genomfört två olika insatser för att bättre informera eleverna om ICU. Föreläsningar genomfördes på skolorna av NEF samt har affischer trycktes upp och placerades i skolornas korridorer.

Utvärderingen genomfördes och gav positiva resultat. Med mer resurser skapas möjlighet att vidareutveckla projektet i framtiden.

Projektbeskrivning:

No Excuses Foundation har startat ett initiativ och en insamling för synliggöra den växande problematiken med nätmobbning bland ungdomar i grundskolan. Initiativet går under arbetsnamnet ICU – I see you – och skall initialt drivas som ett pilotprojekt med ett litet antal deltagande skolor, och arbetet med utbildning och information om mobbning står stiftelsen Friends för. Projektet är utformat för att åstadkomma tillgänglighet och skapa möjligheter för unga att anonymt kunna informera om pågående mobbning för egen eller annans räkning. I kombination med skolans befintliga handlingsplan mot mobbning, blir projektet ett viktigt komplement och skapar värdefulla kontaktmöjligheter för eleverna gentemot skolans personal.

Samtliga skolor som ingår i pilotprojektet lägger ut en länk med projektets symbol på sin hemsida som länkar till ett formulär där unga kan kommunicera om mobbning anonymt. Formuläret skickas via webbläsarens epost-klient vidare till skolkurator/vägledare/ sköterska/rektor eller/eller berörd lärare i enlighet med aktuell skolas befintliga struktur. Dessa ansvarar sedan för att informationen utgör underlag för åtgärdsplan för skolans arbete för att förebygga och hantera mobbning. Projektet inkluderar också utökade stödfunktioner och informationsinsatser för skolorna med hjälp av Friends.

Insamlingen pågår under ett år, och insamlade medel avsätts oavkortat till att finansiera pilotprojektet, som inkluderar följande element:
Två skolor i Karlskrona kommun förses med ICU-länk på sina respektive hemsidor Stiftelsen Friends genomför kamratstödjarutbildning för dessa båda skolor Regelbunden stöd och kontakt mellan deltagande skolor och No Excuses och Friends för att följa upp utfallet av ICU-funktionen Utvärdering i samråd mellan skolorna och No Excuses skall fastställa om projektet kan byggas ut och inkludera fler skolor.

Målsättningen med projektet är att skapa ett kraftfullt och konkret verktyg för skolor att kunna kanalisera pågående mobbning på skolan. Förhoppningen är att projektet uppfyller
alla projektutvärderingskrav för att i en förlängning kunna byggas ut och användas på fler skolor i kampen mot mobbning. No Excuses Foundation avser att överlåta funktionen/initiativet till stiftelsen Friends efter slutförd utvärdering, om beslut om utbyggnad kan fattas mot bakgrund av denna.

Stöd No Excuses Foundation

Vill du stötta No Excuses Foundations arbete?
Sätt in valfritt belopp på stiftelsens plusgirokonto: 42 14 65-6.

Stöd NEF

Om Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att arbeta för att främja utvecklingen av utsatta barns situation i både Sverige och i utvecklingsländer runt om i världen. Vidare skall stiftelsen verka för att FN’s konvention för barns rättigheter efterlevs.

Aktuellt projekt

Under 2012 har stiftelsen stöttat ett projekt i Ghana där det huvudsakliga syftet har varit att bygga upp ett barnhem. Stiftelsen har arbetat nära en pastor från byn som har genomfört projektet på plats. Barnhemmet stod klart under första halvan av år 2013. Ansvariga för projektet samt insamling har varit Olivia Klüft och Emma Åkerstedt som varit på plats i Ghana under tre månader och förberett för bygget.

Alla insamlade pengar kopplat till detta projekt har oavkortat gått till uppförandet av barnhemmet.


carolina

Carolina Klüft

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Carolina


carolina

Åsa Åberg

Lorem ipsum dolor sit amet.

E-posta Åsa

© No Excuses Foundation